Home / Overig / De nieuwe Kennis- en innovatieagenda 2018-2021 voor de creatieve professional

 

Tijdens de Dutch Design Week 2017 is de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda gepresenteerd door het Topconsortium Kennis en Innovatie van de topsector Creatieve Industrie; CLICKNL. Vanwege het veranderende speelveld is de rol van de creatieve professional veranderd en zijn aanvullende competenties nodig. Door een brede kennisbasis aan te bieden, kunnen professionals uit de creatieve industrie hun innovatievermogen vergroten.

In de agenda wordt een kennisbasis gepresenteerd door middel van Key Enabling Methodologies (KEM’s). Dit zijn strategieën, methoden en modellen die structuur geven aan het creatieve proces, zodat dit evidence-based en herhaalbaar is. Door KEM’s toe te passen kunnen creatieve professionals onder andere oplossingen realiseren die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Er zijn drie roadmaps opgezet in de agenda. Eén daarvan is Design for Change. Deze lijn is gericht op strategieën die mensen in beweging krijgen door hun gedrag te beïnvloeden. Het gaat over kennis rondom systeemtransities waarin een veelheid aan actoren samenkomt. Vragen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld ‘Welke universele strategieën en mechanismen van gedragsbeïnvloeding zij effectief?’ en ‘Hoe kunnen we maatschappelijke impact voorspellen, meten en blijvend monitoren?’.

De tweede roadmap heet The Human Touch. Deze lijn kijkt juist naar de beleving en betekenisgeving van het individu. Belangen, waarden en de levenskwaliteit van het individu in haar sociale omgeving staan hier centraal. Onderzoeksvragen die hier gesteld worden zijn onder andere ‘Hoe begrijpen en ervaren gebruikers systemen en welke relaties gaan zij ermee aan?’ en ‘Voor welk type diensten zijn mensen bereid te betalen, en van welke type diensten verwachten zij dat deze gratis beschikbaar zijn?’.

De derde roadmap heet Value Creation. Dit is gericht op de creatieve industrie zelf en gaat over de nieuwe rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheden die creatieve professionals krijgen toebedeeld. Vragen die hier aan bod komen zijn ‘Op welke nieuwe manieren kan de creatieve professionele waarde beschermen en verzilveren?’ en ‘Wat voor soort netwerkorganisaties en verbanden van ZZP’ers binnen de creatieve industrie zijn nodig om de creatieve professional zijn/haar werk optimaal te kunnen uitvoeren?’.

Ook futurA is bezig met een aantal van deze vraagstukken. Door het veranderende werkveld moet er opnieuw nagedacht worden over waardecreatie. Dit gaat gepaard met veranderende rollen van de architect. Doordat er in toenemende mate in netwerken wordt gewerkt, moeten architecten een nieuwe positie binnen de bouwketen aannemen. Deze zaken staan centraal in het onderzoek van futurA. In de roadmap Value Creation wordt er dieper ingegaan op professionele waarde van creatieve professionals. Ook hier heeft futurA onderzoek naar gedaan. Meer informatie is te vinden in het paper ‘Trade-offs in in the value capture of architectural firms: the significance of professional value’ door Marina Bos-de Vos, Hans Wamelink en Leentje Volker.

De resultaten van futurA zijn nog niet verwerkt in de kennis- en innovatieagenda, maar zullen op 29 maart 2018 tijdens het eindsymposium worden gepresenteerd. Wilt u hier meer over weten, houd dan deze website in de gaten.

De volledige Kennis- en Innovatieagenda voor de creatieve industrie 2018-2021 is hier te lezen.

*  Dit bericht is gebaseerd op het nieuwsbericht van de BNA